Tandenservice
Utrecht

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tandenservice Utrecht

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tandenservice Utrecht en op alle aan Tandenservice Utrecht verstrekte opdrachten inclusief gewijzigde of aanvullende opdrachten. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van directie, werknemers en ingeschakelde derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.

Uitvoering

Tandenservice Utrecht voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van haar patiënten. Tandenservice Utrecht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Door het verstekken van de opdracht, het aangaan van een overeenkomst met Tandenservice Utrecht, wordt toestemming verstrekt voor het verwerken van de verkregen persoonsgegevens. Zie ons privacy beleid voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Aansprakelijkheid

Tandenservice Utrecht is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de patiënt zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

De aansprakelijkheid van Tandenservice Utrecht, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat Tandenservice Utrecht in het kader van de opdracht heeft gefactureerd, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Tandenservice Utrecht is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij de patiënt.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Alle door Tandenservice Utrecht verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de patiënt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Tandenservice Utrecht worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Tandenservice Utrecht behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Derden

Tandenservice Utrecht kan derden inschakelen bij het uitvoeren van de opdracht. Hierbij valt te denken aan waarnemers en tandtechnici. Tandenservice Utrecht zal deze zorgvuldig kiezen en is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

Diversen

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Tandenservice Utrecht ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

AVG Status Tandenservice Utrecht

Benieuwd naar welke stappen Tandenservice Utrecht heeft gezet om te voldoen aan de AVG wetgeving? Deze informatie vindt u op onze AVG status pagina.